Kişisel verilerin temini, işlenmesi ve korunmasına dair (KVKK) Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) veri sorumlusu sıfatıyla hareket  Paytalya Teknoloji Ve YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ  . (“ŞİRKET”) tarafından Şirket’in 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak Şirket tarafından işletilmekte olan Paytalya web sitesi (“Website”) ve Paytalya mobil uygulaması (“Paytalya”) kullanıcılarının (“Veri Sahibi”)kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla kaleme almıştır.

 Toplanan Kişisel Veriler

Paytalya nezdinde yürütülen faaliyetler kapsamında toplanan veriler süreçlerin hukuka uygun yürütülmesi için işlenmektedir. Kişisel verileriniz, Paytalya uygulaması, Website, çağrı merkezi, sosyal medya ve elektronik posta vasıtasıyla otomatik yollarla toplanmaktadır. Kişisel veri ifadesi aşağıda yer alan verileri kapsamaktadır: 

Kimlik Bilgisi (isim- soyisim), iletişim bilgileri (hesaba kayıtlı GSM numarası, e-posta adresi, adres), profil fotoğrafı, ödeme bilgileri, müşteri işlem bilgileri (hizmetlerden yararlanılan tarih ve saate ilişkin verileri, kampanya katılımları, puan kazanımları, puan harcamaları, bakiye bilgisi, sipariş ID numarası, ), lokasyon, işlem güvenliği bilgileri (kullanılan cihaz türü,IP adresi, giriş yapma yöntemi), lokasyon verisi(Kişisel veri sahibinin Şirket tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde, kullanıcının Paytalya’yı kullanırken işaretlediği ve/veya cihaz bazlı aktive ettiği lokasyonu ), Görsel ve İşitsel Kayıtlar (ödemeye ilişkin canlı yardım kayıtları yahut telefon görüşme kayıtları, e-mail ile iletişim kurulması halinde e-mail yazışma kayıtları)

Kişilerin felsefi inancı, dini, mezhebi, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, sivil toplum kuruluşu üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Şirket herhangi bir şekilde özel nitelikli kişisel verilerinizi toplamaz ve işlemez. Bu gibi verileri paylaşmanızı istemeyiz. Şirket ile ilişkiniz kapsamında hangi etkileşim yoluyla olursa olsun özel nitelikli kişisel verilinizi paylaşmayınız.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlenecektir. 

- Şirket tarafından sunulan hizmete ilişkin sözleşmenin yerine getirilebilmesi kapsamında,

-Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kullanıcı deneyiminin arttırılması için ve ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası kapsamında,

- Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin ve/veya kurumların hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi kapsamında

- Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası kapsamında;

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı

Şirket’imiz tarafından toplanan kişisel verileriniz, yukarıda Kişisel Verilerin İşlenme Amacı kısmında gösterilen amaçlar ile Kanun'un 8. maddesi uyarınca yurt içindeki işyerlerimiz, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile paylaşılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, yukarıda Kişisel Verilerin İşlenme Amacı kısmında verilen amaçlarla ve bunlarla sınırlı olarak açık rızanız ile Kanun’un 9. maddesi uyarınca yurt dışındaki hissedarlarımız, iştiraklerimiz ve iş ortaklarıyla paylaşılabilecektir.

Şirket’imizle herhangi bir konuda talep veya şikayetlerinizi ifade etmek amacıyla iletişime geçmeniz halinde; kimlik ve iletişim bilgileriniz ile talep veya şikayetinize konu diğer kişisel verileriniz talep / şikayetlerin takibi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amaçlarıyla bir hakkın tesisi, kullanımı veya korunması hukuki sebebine dayalı olarak işlenecektir. Bu kapsamda söz konusu kişisel verileriniz, yine aynı hukuki sebebe dayalı olarak ve aynı amaçlarla ilgili üye işyerlerimize de aktarılabilecektir.  

 

Şirketimizle kişisel verilerinizin imhası ya da düzeltilmesi veya başka şekillerde değiştirilmesi sebepleriyle başvurmanız halinde; kimlik ve iletişim bilgileriniz ile talebinize konu diğer kişisel verileriniz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ile talep / şikayetlerin takibi amaçlarıyla veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi hukuki sebebine dayalı olarak işlenecektir. Yine bu kapsamda talebiniz olması halinde, talebinize konu kişisel verilere ilişkin işlemler hakkında talep ettiğiniz üçüncü kişilere; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. madde uyarınca aktarım yapılabilecektir. Talebiniz kapsamında işlenmemesi gerektiği sonucuna varılan kişisel verileriniz, veri sorumlusunun haklarının korunması hukuki sebebiyle hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iç denetim ve soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ve veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini amaçlarıyla ilgili zamanaşımı süreleri boyunca saklanmaya devam edilecektir.   

Şirket’imizle sözleşme kurmak amacıyla iletişime geçmeniz halinde kimlik ve iletişim bilgileriniz; bu konuya ilişkin talep ve şikayetlerinizin takibi amacıyla bir sözleşmenin kurulması veya ifası hukuki sebebine dayalı olarak işlenecektir.  

Hizmetlerden faydalanırken sağlanılan kişisel veriler, üyeliğin sona ermesinden itibaren 5 sene boyunca saklanır. Saklama süresi, verilen hizmetlerin sağlanmasındaki süreklilik göz önüne alınarak belirlenmiştir. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Şirket tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

İlgili kanunun 3. ve 7. maddeleri uyarınca anonim hale getirilen veriler, ilgili kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Aydınlatma Metni hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7’inci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. madde içerisinde belirtilen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen usullere uygun olarak aşağıdaki iletişim adresleri vasıtasıyla Şirket’imize iletebilirsiniz: 

Adres: Veri sorumlusu olarak adresimiz Balat Mah. Gök Çıkmazı Sokak No:9/1 Fatih/İstanbul

E-posta: info@paytalya.com  

KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.  

Aydınlatma Metni, değişen şartlara ve hukuki düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Şirketimiz tarafından yapılacak güncellemeler internet sitesi üzerinden bildirilecektir.