Paytalya Partner Programı Çerçevesinde Üye Olan İşyerlerine Dair Ayınlatma Metni

ÜYE İŞYERİ AYDINLATMA METNİ

Üye İşyeri Sözleşmesi (“Sözleşme”) ile Paytalya sistemine dâhil olan birçok işletme bulunmaktadır. Bu işletmelerden bazıları gerçek kişiler olabileceği gibi işletme bir tüzel kişilik olmakla birlikte sürdürülen ticari iletişim ilgili işletmenin sahibi olan yahut yetkilendirdiği gerçek kişiler (“İşletme Yetkilisi”) üzerinden sürdürülmektedir. İşbu Üye İşyeri Aydınlatma Metni, İşletme Yetkilisi’ne ait kişisel verilerinin Balat Mah. Gök Çıkmazı Sokak No:9/1 Fatih/İstanbul adresinde mukim Paytalya Teknoloji ve Yazılım A.Ş. (“Paytalya” ve/veya “Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve İşletme Yetkilisi’ni bilgilendirmek amacıyla kaleme almıştır.

Toplanan Kişisel Veriler

Paytalya ile Üye İşyeri Sözleşmesi’nin kurulması, sürdürülmesi ve Paytalya.com web ve mobil app üzerinden alınan siparişlerin sorunsuz olarak işletmenize aktarılması için İşletme Yetkilisine ait olan ad-soyad, e-mail adresi, gsm ve/veya sabit hat, iş ve/veya ev adresi, Vergi Kimlik Numarası/T.C. Kimlik Numarası toplanmaktadır.

Tanımlar

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Kullanıcı: Paytalya platformu aracılığı ile sipariş veren gerçek kişiler

İşleme: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlenecektir.

Paytalya tarafından sunulan hizmete ilişkin sözleşmenin yerine getirilebilmesi kapsamında;

 • Sözleşmenin ifası ve süreçlerinin takibi
 • Fatura kesim süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Aylık sipariş bilgisinin paylaşılması
 • Kullanıcı şikâyetlerinin çözümlenmesi ve takibi
 • Paytalya sisteminin doğru çalışması için denetim yapılması ve kötü niyetli işlemlerin takibi
 • Sipariş takip portalı üzerindeki bilgi akışının sağlanması ve sipariş süreçlerinin takibi

Paytalya ve Paytalya ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi kapsamında;

 • Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası
 • Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi


Paytalya tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak ve bu kullanıcıların deneyiminin arttırılması için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında;

 • İşletmenize yönelik yeni ürün ve/veya hizmet grupları önerilmesi
 • Şirket içi yahut 3.kişiler aracılığı ile sağlanan iş birliği çalışmalarının sürdürülmesi ve takibi
 • Gizli müşteri araması, puan ve yorum takibi, yerinde inceleme, sistemler üzerinden uzaktan inceleme gibi süreçlerle Üye İşyeri Sözleşme süreçlerine uyulup uyulmadığının denetlenmesi ve takibi
 • Kullanıcılardan, 3.kişilerden, şirketimizden yahut sizin tarafınızdan gelebilecek olan hukuki taleplerin incelenmesi ve takibi


Üye İşyeri Sözleşmesi’nin ifası kapsamında kullanıcıları korumaya yönelik ortaya çıkabilecek olan diğer işleme amaçları kapsamında;

 • Üye İşyeri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası
 • Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Ürün ve/veya hizmetlerin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Ürün ve/veya hizmetlere ilişkin deneyimin geliştirilmesi ve buna yönelik genel/bireysel tanıtıcı faaliyetlerin yapılması
 • Şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi ve ilgili kişileri faydalandırmak için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası, raporlanması
 • Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası


Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında;

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi
 • Hukuk işlerinin takibi
 • İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
 • İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası

Paytalya’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası kapsamında;

 • Üye İşyerleri, iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası
 • Üye İşyerleri, iş ortakları ve/veya tedarikçilerin performans değerlendirme ve yönetimi süreçlerinin planlanması ve takibi buna yönelik hileli hareketlerin engellenmesi


Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı

Paytalya tarafından toplanan kişisel verileriniz yukarıda Aydınlatma Metni'nin 3. maddesinde detayları verilen amaçlarla ve 5. maddede belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak Kanun'un 8. maddesi uyarınca yurt içindeki iştiraklerimiz, hissedarlarımız, işbirliklerimiz, iş ortaklarımız, altyapı-sistem-sunucu gibi teknik konulardaki iş ortaklarımız, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile paylaşılabilecektir. Aynı amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak kişisel verileriniz Kanun'un 9. maddesi uyarınca yurtdışındaki iştiraklerimiz, hissedarlarımız, işbirliklerimiz, iş ortaklarımız, altyapı-sistem- sunucu gibi teknik konulardaki iş ortaklarımız, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Paytalya tarafından e-mail, ilgili internet siteleri ve mobil uygulama gibi kanallardan, fiziki olarak posta/kargo yolu ile ve/veya telefon kanalıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni'nin 3. maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanun'un 5. maddesinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenebilecektir: Kanunlarda açıkça öngörülmesi: ii, iii, v

Sizinle aramızdaki sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, size ait kişisel verilerinizi işlenmesinin gerekli olması: i, iii, v

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması: ii, iii, v

Sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması (alenileştirme amacınızla bağdaştığı ölçüde): iii

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması: ii, iii, v

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması: ii, iii, , iv, v

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

 • Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahibi olarak sizlere aşağıda belirtilen haklar tanınmıştır:
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


Bu kapsamındaki bilgi taleplerinizi info@paytalya.com adresine iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından ilgili mevzuat kapsamında belirlenen şartları taşımayan başvurular, şartları karşılaması için sizden talep edilebilecek ek bilgi tamamlanmadığı müddetçe, değerlendirmeye alınmayacaktır.

Paytalya talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve/veya en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Bununla birlikte taleplerinizin yerine getirilmesi nedeniyle ek bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretin talep edilebileceğini hatırlatmak isteriz. Paytalya’nin iş bu Aydınlatma Metnini, iş gereksinimleri, kanuni gereksinimler doğması halinde tek taraflı olarak güncelleme hakkı saklıdır. Bu metnin en güncel haline ulaşmak için üye işyeri kayıt ana sayfamızı düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.